Fogyasztói nyereményjáték szabályzata

I. cikk Bevezető rendelkezések

1. A Be Lenka s.r.o. vállalat mint eladó (székhely: Antona Bernoláka 2202/12, Žilina 01001, Szlovák Köztársaság, cégazonosító (IČO): 51085291, cégbírósági bejegyzés: a Zsolnai Járásbíróság (Okresný súd Žilina) cégjegyzékében, Sro rész, 68526/L sz. betétlap, e-mail: info@belenka.com, tel.: +421 948 191 469; a továbbiakban: Szervező), kiadja a II. cikkben részletesen leírt fogyasztói nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) lebonyolítását és szabályait rögzítő szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).

2. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők elismerik, hogy előzetesen elolvasták a jelen Szabályzatot, és elfogadják a Szabályzatban meghatározott feltételeket.

II. cikk A Nyereményjáték főbb feltételei

A Szervező ezúton tájékoztat a Nyereményjáték főbb feltételeiről:

1. A Nyereményjáték 2022. július 30-tól 2022. augusztus 3-ig tart a Be Lenka és a Barebarics Instagram-fiókjára küldött közreműködő (Collab) bejegyzésen keresztül.

2. A Nyereményjátékban bárki részt vehet, aki megfelel a Nyereményjátékban meghatározott feltételeknek.

3. A Nyereményjáték nyerteseit legkésőbb 2022. augusztus 3-ig, véletlenszerűen választják ki.

4. A Nyereményjáték eredményéről az egyéni nyertest Instagram-posztban értesítjük. Amennyiben más Résztvevők a fenti határidőig nem kapnak értesítést arról, hogy nyertesként kerültek ki a Nyereményjátékból, az annyit jelent, hogy a sorsolás során nem lettek kiválasztva.

5. A Nyereményjáték nyertese a következő nyereményt kapja: két pár tetszőlegesen kiválasztható típusú barefoot cipő a Be Lenka vagy a Barebarics kínálatából.

6. A nyereményt legkésőbb 2022. augusztus 5-ig adjuk át a nyertesnek, és legkésőbb 2022. szeptember 30-ig lehet igényelni vagy felhasználni.

III. cikk A Nyereményjátékban való részvétel további feltételei

1. A Nyereményjáték résztvevője kizárólag magánszemély – Fogyasztó – lehet (a továbbiakban: Résztvevő vagy a Nyereményjáték résztvevője).

2. Csak az a személy vehet részt a Nyereményjátékban, aki teljesíti a Nyereményjátékban való részvétel jelen Szabályzatban foglalt feltételeit.

3. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezővel vagy a Nyereményjáték partnerével munkaviszonyban vagy más hasonló kapcsolatban álló, illetve a Tt. 40/1964 sz. törvény – Polgári Törvénykönyv – 116. §-a értelmében hozzá közel álló személyek. Abban az esetben, ha ilyen személy nyertesként kerül ki a Nyereményjátékból, a nyeremény átadására nem kerül sor. A nyereményt továbbá abban az esetben sem adják át, ha a Szervező felfedezi, hogy vagy alapos oka van feltételezni, hogy a Résztvevő vagy bármely más személy, aki az adott Résztvevőt a nyeremény elnyerésében segítette csalárd vagy tisztességtelen magatartást tanúsított.

4. Minden Résztvevő csak egyszer vehet részt a Nyereményjátékban, hacsak a II. cikk másként nem rendelkezik.

5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Nyereményjátékból azokat a Résztvevőket, akik megszegik a Nyereményjáték szabályait.

6. Ha a Nyereményjátékban való részvétel feltétele egy hozzászólás, értékelés, fénykép vagy a Résztvevő kreatív szellemi tevékenységének egyéb eredményének benyújtása (a továbbiakban: ), akkor az ilyen Mű Szervezőnek való átadásával a Résztvevő ingyenesen engedélyezi a Szervező és a Partner számára, hogy a Művet kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra, bármilyen lehetséges módon felhasználja. A Művel végrehajtható tevékenységek különösen a következők: sokszorosítás, a nyilvánosság számára, bármilyen módon történő hozzáférhetővé tétel, bármilyen módon történő rögzítés adathordozóra, módosítás vagy más szerzői művekkel való kombinálás. Ez a kizárólagos és területileg korlátlan hozzájárulás a Résztvevő szerzői vagyoni jogainak időtartamára vonatkozik, továbbá mind a Szervező, mind a Partner jogosult a Mű felhasználására allicencet adni, ill. a Mű felhasználására vonatkozó hozzájárulást saját belátása szerint, bármilyen korlátozás nélkül továbbadni.

IV. cikk A nyereményjáték lebonyolítása

1. A nyereményjátékra a II. cikkben meghatározott időszakban kerül sor, és a Nyereményjáték első napjának 00:00:00 órájától a Nyereményjáték utolsó napjának 16:59:59-ig tart.

2. Azok a Résztvevők, akik megfelelnek a Nyereményjátékban való részvétel valamennyi feltételének, automatikusan részt vesznek a II. cikkben feltüntetett nyereményekért rendezett sorsoláson.

3. A nyereményeket a Szervező vagy a Nyereményjáték valamelyik Partnere (a II. cikkben meghatározott Partnerek valamelyike) adja át a jelen Szabályzatban meghatározott határidőn belül.

4. A nyereményt a Szervező költségére futárszolgálat szállítja ki a nyertesnek.

5. Abban az esetben, ha a nyertes nem veszi át a nyereményt a Szervező és/vagy a Partner számára bejelentett szállítási címen vagy egy másként megállapított átadási móddal összhangban, elveszíti a nyeremény átvételére való jogosultságát, a nyereményhez fűződő tulajdonjoga pedig a Szervező és/vagy Partner javára elveszik, aki/akik eldönthetik, hogy új nyertest választanak-e ki. Ilyen esetben a nyertes a Szervező vagy a Partner részéről semmilyen kártérítésre sem jogosult.

+. Sem a Szervező, sem a Partner nem vállal felelősséget a nyereményekben található esetleges hibákért, és semmilyen módon nem vonható felelősségre a Résztvevő által a nyeremények felhasználása (megvalósítása) során okozott károkért. A nyereményekkel mint ingyenesen szerzett juttatásokkal kapcsolatos reklamáció kizárt. Sem a Szervező, sem a Partner nem vállal garanciát a a nyereményekre, nem nyújt semmilyen kártérítést a nyereményekkel vagy azok bármely részével kapcsolatban, és nem vállalja azok értékének készpénzben történő kifizetését.

V. cikk Személyes adatok védelme

1. A Résztvevők önkéntesen megadott személyes adatait a Szervező elsősorban a Nyereményjátékban való részvétel, a Nyereményjáték kiértékelése, a Nyeremények átadása, valamint a Szervező és a Partner jogainak és jogi igényeinek gyakorlása és védelme céljából kezeli, de adott esetben egyéb célokra is felhasználja, amennyiben a Szervező és/vagy a Partner megfelelő jogcímet szerez azok kezelésére, amiről az adott Résztvevő minden esetben tájékoztatást kap.

2. A személyes adatok említett célból történő kezelésének jogcíme az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében az adatkezelő jogos érdeke, azaz az előző bekezdésben említett célok teljesítéséhez fűződő érdeke, amelynek érvényesítése a Nyereményjátékban résztvevők személyes adatainak megadása nélkül nem lenne lehetséges.

3. Amennyiben a Nyereményjáték résztvevője külön hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez, akkor elérhetőségi adatai marketingkommunikációs céllal, azaz kereskedelmi, szolgáltatásnyújtási és piackutatási céllal is fel lesznek dolgozva, beleértve a Szervező vagy a Partner (attól függően, ki kapta a hozzájárulást) szervezett eseményeivel, termékeivel és egyéb tevékenységeivel kapcsolatos információk küldését, mindaddig, amíg a Résztvevő érdekelt az ilyen üzenetek fogadásában. Ilyen esetben az adatkezelés jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás.

4. A személyes adatokat a fent meghatározott célokból kizárólag a Szervező és a Partner (amennyiben a Partner adja át a nyereményeket) kezeli.

5. A következő személyes adatok kezelésére kerül sor:

a) A Nyereményjátékban való részvétel és annak értékelése céljából a Szervező az adatkezelést adatkezelőként végzi, és a következőket dolgozza fel: a Résztvevő teljes neve és elérhetőségei.

b) A nyeremények átadása során az adatkezelést a Szervező vagy a Partner végzi adatkezelőként, esetleg a Szervező közvetítőként, attól függően, hogy a Nyereményjáték feltételeiben kit jelöltek ki a nyereményt átadó személyként. Az adott személy a következő adatokat kezeli: a Résztvevő teljes neve és elérhetőségi adatai.

c) A marketingkommunikáció céljából történő adatkezelést a Szervező és/vagy a Partner végzi (attól függően, hogy ki kapta a hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez). Az adott személy a következő adatokat kezeli: a Nyereményjáték Résztvevőjének e-mail-címe.

6. A személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik országokba, és nem adjuk ki nemzetközi szervezetek részére.

7. A személyes adatok lehetséges címzettjeinek kategóriái: a Szervező, a Nyereményjáték partnere, közvetítőként eljáró személyek (áruszállítók, könyvviteli szolgáltatók, hírlevél-szolgáltatók, CRM rendszeradminisztrátorok, webtárhely-szolgáltatók stb.).

8. A Nyereményjáték résztvevője tudomásul veszi, hogy a következő, GDPR-ból fakadó jogokkal rendelkezik: joga van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez („az elfeledtetéshez való jog”), a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásához (amennyiben a feldolgozás a hozzájárulás alapján történik), az adatkezelés korlátozásához, az adatok továbbításához, valamint az adatvédelmi hatóságnál történő panasztételhez. A Résztvevőnek joga van tiltakozni a jogos érdek alapján kezelt személyes adatok feldolgozása ellen.

9. A személyes adatok kezelése során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra sem profilalkotásra.

10. A személyesadat-kezelés minden esetben csak a fent említett célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges ideig tart – az adatmegőrzési időtartamokra vonatkozó jogszabályi követelmények figyelembevételével –, azaz a Nyereményjáték időtartamáig, a jövedelemadóról szóló törvényben (vagy más jogszabályban) előírt időtartamig, illetve a vonatkozó jogszabályok értelmében addig az időtartamig, amíg a nyereményjátékban való részvételből, valamint a nyeremények átadásából és átvételéből eredő jogok és követelések érvényesíthetők, figyelembe véve a Tt. 40/1964. sz. törvény szerinti elévülési határidőket.

VI. cikk Záró rendelkezések

1. A Szervező kijelenti, hogy a Facebook, az Instagram, a Twitter és a LinkedIN üzemeltetői nem vesznek részt a Nyereményjátékban, és semmilyen kötelezettségük nincs a Résztvevőkkel szemben.

2. A Szervező kijelenti, hogy a Résztvevők a Nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatban a következő felügyeleti hatósághoz fordulhatnak: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Zsolnai Kerületi Felügyelősége (Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj, székhely: Predmestská 71, P. O. Box  B-89, 011 79 Žilina).

3. A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték teljes törlésére/beszüntetésére, valamint a Nyereményjáték feltételeinek módosítására, mégpedig a jelen Szabályzat frissített változatának vagy a Nyereményjátékra vonatkozó további információknak a Szervező weboldalán történő közzétételével. Az ilyen módosítással egyet nem értő Résztvevő a Szervező weboldalán történt közzétételtől számított három (3) napon belül jogosult visszalépni a Nyereményjátéktól; ellenkező esetben úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő elfogadta a Nyereményjáték feltételeinek módosítását.

4. A Szervező ezúton tájékoztatja a Szlovák Köztársaságban adóügyi illetőséggel rendelkező nyertest, hogy amennyiben a nem pénzbeli nyeremény értéke meghaladja a 350 eurót, a nyeremény értéke után jövedelemadót és egészségbiztosítási díjat kell fizetnie. Ebben az esetben a Szervező köteles a nyertes részére nyereményről szóló igazolást kiállítani, amelyet a nyertes a fenti kötelezettségek teljesítésénél használ fel.

5. A jelen Szabályzatban nem szabályozott jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező erejű jogszabályai az irányadók.

6. A jelen Szabályzat 2022. július 30-án lép érvénybe és hatályba.

Be Lenka s.r.o.